Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Leader 312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στο Μέτρο εντάσσονται δράσεις για ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄μεταποίηση, καθώς και δράσεις για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη ιδίων αναγκών από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο, αλλά και την δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.
Μέσω του προγράμματος μπορούν να ενισχυθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις Πολύ Μικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές που ανήκουν στον Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 (εφαρμογή της προσέγγισης LEADER).
Ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 50% έως 60% του επιλέξιμου επενδυτικού προϋπολογισμού, ο οποίος δύναται να φτάσει έως 300.000 €. Ειδικότερα, για ειδικές κατηγορίες ενεργειών του Μέτρου που αφορούν στη «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται επενδύσεις για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 €.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων καθορίζεται από τις εκάστοτε προκηρύξεις ανά Νομό, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
Το πληροφοριακό υλικό του προγράμματος παρατίθεται στη συνέχεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου