Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Leader 311 - Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδύσεις που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση (κατά την υποβολή της αίτησης) και που διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους, με την ανάπτυξη νέων, που δεν σχετίζονται με την γεωργία.
Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να αφορούν ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, επισκέψιμων αγροκτημάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον τουρισμό της υπαίθρου, καθώς και ίδρυση, επέκταση ή και εκσυγχρονισμό μονάδων οικοτεχνίας, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής ειδών διατροφής (μετά την πρώτη μεταποίηση), αλλά και δραστηριότητες βελτίωσης της υποδομής των επιχειρήσεων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς κάλυψη ιδίων αναγκών.
Ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 50% έως 60% του επιλέξιμου επενδυτικού προϋπολογισμού, ο οποίος δύναται να φτάσει έως 300.000 € για ιδρύσεις και εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων, ενώ για επενδύσεις που αφορούν σε υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί με δυναμικότητα έως 40 κλίνες) θα ανέρχεται μέχρι 600.000 €.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων καθορίζεται από τις εκάστοτε προκηρύξεις ανά Νομό, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμού:
Το πληροφοριακό υλικό του προγράμματος παρατίθεται στη συνέχεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου